MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen GEBA Holding B.V.

Om invulling te geven aan het kernthema Behoorlijk Bestuur hebben wij een beleidsverklaring opgesteld. Deze beleidsverklaring is het strategisch handvat binnen onze gehele organisatie. Het creëert voor ons een kader, welke als rode lijn bij elke beslissing wordt gehanteerd en dus invulling geeft aan het thema Behoorlijk Bestuur.

Hieronder is onze beleidsverklaring samengevat weergegeven. Het complete onbewerkte MVO-verslag is ook als PDF beschikbaar.

De directie van Geba Holding B.V. streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij de verschillende aandachtsgebieden (kwaliteit, financieel, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en milieu) als gelijkwaardig worden gezien. Om deze doelstelling te realiseren heeft Geba Holding B.V. een managementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met niveau 3 van de MVO-Prestatieladder.

Kwaliteit

Iedere taak wordt zoveel mogelijk klantgericht georganiseerd, waarbij de grootste aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van fouten. De directie ziet bij de toewijzing van taken er op toe dat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt te kunnen functioneren.

Arbeidsomstandigheden

Geba Holding B.V. wil voor al haar medewerkers goede arbeidsomstandigheden creëren. Daarnaast is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden van groot belang. Het beleid is derhalve mede erop gericht persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s.

Milieu

Ons beleid is er tevens op gericht om de milieuvervuiling of -schade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende milieuaspecten en milieueffecten. Het doel is om op deze wijze de milieuprestaties van Geba Holding B.V. continu te verbeteren.

Om dit te bereiken worden de activiteiten uitgevoerd in overeenstemming met de volgende richtlijnen:

 • Naleven van de relevante (Arbo- en Milieu)wet- en regelgeving en overige relevante documenten.
 • Het rationeel gebruik van water, energie en grondstoffen.
 • Het correct omgaan met gevaarlijke stoffen en indien mogelijk het gebruik uitsluiten of vermijden.
 • Het verminderen, correct omgaan en op correcte wijze afvoeren van afvalstoffen.
 • Het nemen van maatregelen om incidenten te vermijden en de gevolgen ervan te beperken.
 • Het verstrekken van informatie op een transparante manier aan medewerkers en publiek.

Alle medewerkers worden betrokken bij het streven naar verbetering op het gebied van bedrijfsprocessen, veiligheid, gezondheid en milieu. Zij worden gemotiveerd om verbeteringen in processen en methodes te bewerkstelligen. Hiertoe zullen de medewerkers opgeleid worden in principes en methodes van verbetering waar dat mogelijk is. Interne audits maken de vooruitgang die geboekt wordt zichtbaar en geven aan in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.

In ons MVO-actieplan worden de doelstellingen genoemd die ons beleid verder uitwerken. Tijdens de beoordeling door de directie zal worden bepaald of de doelstellingen zijn gerealiseerd of dat bijstelling noodzakelijk is. Gezien het belang dat de directie van Geba Holding B.V. hecht aan het MVO-systeem, heeft zij zich persoonlijk belast met het toezicht op en de instandhouding van het in dit handboek vastgelegde systeem. De heer W.P.D.J. Sleijffers treedt op als MVO-coördinator. Er vindt ondersteuning plaats door een veiligheidskundige. De in dit handboek vastgelegde werkwijzen zijn van toepassing op alle door Geba Holding B.V. aanvaarde opdrachten en uit te voeren werkzaamheden.

Mook, 19 juni 2015

Drs. W.P.D.J. Sleijffers
Algemeen directeur

MVO

Status

Indicator 1: Werkgelegenheid

Nog steeds geldt, dat als een organisatie wil excelleren in een snel veranderende omgeving, er vertrouwd moet kunnen worden op de medewerkers. De medewerkers zijn daarom de belangrijkste voorwaarden van een blijvend succes voor de organisatie. Wij wensen dit te realiseren door:

 • Maximaliseren van de duurzame inzetbaarheid van elke medewerker
 • Het ontwikkelen van nieuwe competenties
 • Creëren van een goede veiligheidscultuur
 • Creëren van een omgeving met heldere en haalbare doelen
 • Zorg dragen voor een optimale kwantitatieve en kwalitatieve bezetting.
 • Uitbreiding van het dienstenpakket in de winterperiode

Personeel GebaIndicator 2: Verhouding tussen werkgever en werknemer

Net zoals voorgaande jaren is ook in 2015 met alle medewerkers zonder uitzondering een arbeidsovereenkomst opgesteld. Zonder arbeidsovereenkomst is het niet toegestaan om in dienst van GEBA werkzaamheden te verrichten. De controle hierop ligt bij de directie. Binnen de arbeidsovereenkomst wordt tevens vastgelegd welke CAO wordt gevolgd. Bij de buitendienstmedewerkers worden de Bouw CAO gevolgd.

Alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) zijn vastgelegd in ons managementsysteem. Jaarlijks worden er functioneringsgesprekken gehouden en worden onder meer besproken welke opleidingen gevolgd kunnen worden.

Indicator 3: Gezondheid en veiligheid

Bedrijfsongevallen

Bedrijfsongevallen worden bij de directie en KAM-coördinator gemeld. Als er aanleiding toe is, dan zal de directie actie ondernemen richting instanties als Inspectie SZW. Bij de KAM-coördinator worden de verzamelde gegevens geanalyseerd.

GEBA is al jaren VCA* gecertificeerd. De VCA- certificering eist onder meer dat het bedrijf alle ongevallen met en zonder verzuim registreert. Daarnaast worden incidenten onderzocht op basisoorzaken. Oorzaken van incidenten liggen voornamelijk bij onzorgvuldig (lees onveilig) handelen en haastwerk.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en calamiteitenplan

Voor de werkzaamheden en het bedrijfspand van GEBA is een Risico Inventarisatie & Evaluatie opgesteld. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd in samenwerking met een gediplomeerde Veiligheidskundige. Bij de RI&E is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin maatregelen en streefdatums zijn opgenomen om de arbeidsveiligheid te verbeteren. Bij de jaarlijkse evaluatie van de RI&E wordt tevens een nieuw Plan van Aanpak voor het komende jaar opgesteld.

Het afgelopen jaar is tevens een VGM-functie RI&E opgesteld in samenwerking met de externe veiligheidskundige. Deze is in lijn met de Arbocatalogus voor de Bouwnijverheid. In verband met het nieuwe pand in 2016, zal de Risico Inventarisatie & Evaluatie volledig opnieuw worden uitgevoerd.

Voor het eigen bedrijfspand en de werkplaats is een calamiteitenplan opgesteld. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de RI&E. Na oplevering van het nieuwe bedrijfspand zal ook het calamiteitenplan worden geactualiseerd.

Ziekteverzuim

GEBA werkt continu aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Dit behelst o.a. het snel en goed in kaart brengen van het ziekteverzuim, het aandachtig opvolgen daarvan, het adequaat handelen, het verzuim bewaken met passende en oplossingsgerichte acties, en dit alles direct goed vast te leggen.

We hebben in 2015 echter toch een hoger ziekteverzuim door 2 langdurige zieke medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

In 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Met ondersteuning van het ESF (Europees Sociaal Fonds) waarbij met name de volgende onderwerpen aan de orde zijn gekomen:

 • Het bevorderen van veilig en gezond werken

 • Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers

Vanuit dit project zijn verdere acties uitgevoerd gericht op het vaststellen van de competenties van onze medewerkers, medewerkerstevredenheid middels ontwikkelgesprekken en verdere uitbouw van veiligheidsprogramma’s.

Indicator 4: Opleiding en onderwijs

GEBA biedt jaarlijks leer- en stageplaatsen. Er wordt geïnvesteerd in het opleiden van leermeesters. Daarnaast wordt er jaarlijks een opleidingsplan opgesteld. De volgende opleidingen en trainingen worden periodiek gevolgd:

 • Basisveiligheid VCA
 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)
 • (Herhaling) Bedrijfshulpverlener (BHV)
 • Leermeester
 • NEN3140 (keurmeester)
 • Werken met de autolaadkraan
 • Chauffeursdiploma

Indicator 5: Diversiteit en kansen

GEBA vindt het belangrijk dat haar personeelsbestand een juiste afspiegeling van de maatschappij weergeeft. Dit om aandacht te geven aan groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt, of met een geringe kans op een baan vanwege bijvoorbeeld de leeftijd. Binnen GEBA bedoelen we met diversiteit de aspecten waarop medewerkers van elkaar verschillen.

Concrete voorbeelden van het geven van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is onze samenwerking met Breed in Nijmegen, waar een medewerker inmiddels definitief in dienst is gekomen en het bieden van de mogelijkheid om werken en leren te combineren in de vorm van een BBL-medewerker in de werkplaats.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen GEBA Holding B.V.

Indicator 6: Strategie en beheer

Zoals ook opgenomen in de beleidsverklaring is GEBA ervan overtuigd zodanig te handelen dat activiteiten, inkopen en investeringen niet conflicteren met de mensenrechten. Dit gebeurt in de vorm van het volgen van de vigerende wetgeving, het vastleggen van contractafspraken met leveranciers en opdrachtgevers, Cao-afspraken en het bedrijfsreglement en arbeidsovereenkomsten.

Leveranciers van GEBA worden gecheckt op een aantal criteria, waaronder het aanvaarden van rechten van medewerkers en het uitsluiten van kinderarbeid. Ook bij leveranciers die niet direct te maken hebben met GEBA spelen mensenrechten een rol in de contractafspraken. Een voorbeeld hiervan is onze leverancier van de bedrijfskleding. Deze doet alleen zaken met bedrijven die ervoor zorgen dat de aangeboden kleding is vervaardigd met inachtneming van de acht basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/ ILO), te weten:

 • Vrije keuze van arbeid
 • Geen discriminatie van werknemers
 • Geen gebruik van kinderarbeid
 • Vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen
 • Betaling van een leefbaar loon
 • Geen excessieve werktijd
 • Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
 • Wettige arbeidsovereenkomst

Mensenrechten hebben binnen GEBA dus de uitzonderlijke aandacht, maar ook bij alle overige inkopen die binnen GEBA gedaan worden. Het is ons doel om in elke leveranciersovereenkomst te verwijzen naar voorwaarden tot het voeren van eerlijke handelspraktijken, niet in strijd zijnde met mensen- en werknemersrechten.

Indicator 7: Verbod op discriminatie

Binnen GEBA is discriminatie nog niet gemeld bij de vertrouwenspersoon. We hebben in ons reglement duidelijk stelling genomen met een verbod op discriminatie. Daarnaast is er een sanctiebeleid bij het constateren van discriminatie.

Indicator 8: Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandeling

Binnen GEBA is meerdere malen getracht om een personeelsvertegenwoordiging op te zetten. Tijdens personeelsbijeenkomsten is dit onderwerp regelmatig aangedragen, echter de medewerkers geven de voorkeur aan rechtstreekse communicatie met de directeur en P&O.

Zoals ook bij indicator 2 aangegeven mag het aantal arbeidscontracten gesteld worden op 100%. Alle medewerkers in dienst van GEBA vallen daarbij onder een CAO of bedrijfsreglement.

Indicator 9: Uitbanning van kinderarbeid

Kinderarbeid is doorgaans geen issue binnen de Nederlandse arbeidscultuur. Arbeidsafspraken zijn hier doorgaans heel duidelijk in. GEBA respecteert de CAO’s waar leeftijdsrestricties zijn opgenomen en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met betrekking tot uitbanning kinderarbeid geldt daarom hetzelfde als met betrekking tot respecteren van mensenrechten. Zie hiervoor de beschrijving bij indicator 6.

Indicator 10: Preventie van gedwongen en verplichte arbeid

Gedwongen en verplichte arbeid past niet in de Nederlandse cultuur. Binnen GEBA worden de CAO’s gehanteerd, worden arbeidsovereenkomsten opgesteld en wordt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gerespecteerd. We zullen het komend jaar dit ook opnemen in ons leveranciersbeleid en gesprekken.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen GEBA kan het gebeuren dat er tijdelijk langer of vaker gewerkt moet worden. Onze branche kent haar toptijden en rustigere periodes. Binnen GEBA wordt door middel van een tijd voor tijd systeem of door uitbetaling van extra uren gezorgd dat de gewerkte uren voor iedereen met een urencontract worden verrekend of vergoed.

Indicator 11: Beveiligingsbeleid

GEBA heeft zelf geen beveiligingspersoneel in dienst en maakt ook geen gebruik van beveiligingspersoneel. Deze indicator wordt dan ook als niet actueel beschouwd voor ons MVO-systeem dit jaar.

Indicator 12: Rechten van inheemse bevolking

Met betrekking tot de rechten van inheemse bevolkingsgroepen kan verwezen worden naar de beschrijving bij indicator 6.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen GEBA Holding B.V.

Indicator 13: Gemeenschap

Vergunningen en wet- en regelgeving

Binnen GEBA stellen we ons frequent, wanneer van toepassing, maar te allen tijde minimaal jaarlijks op de hoogte van de toepasselijk wet- en regelgeving. Onze medewerkers worden via de bestaande overlegstructuur op de hoogte gesteld van eventuele voor hen relevante wijzigingen.

De meest in het oog springende wijzigingen in 2015 waren de volgende:

 • Wet Werk en Zekerheid
 • Participatiewet

De laatste momenten zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het aanvragen van een nieuwe omgevingsvergunning voor het nieuw te bouwen bedrijfspand.

Binnen GEBA zijn in 2015 geen meldingen ontvangen die enig verband hebben met het niet (volledig) volgen van wet- en regelgeving, noch in het bezit hebben van niet deugdelijke vergunningen.

Door afspraken in het bedrijfsreglement, waaronder ook wettelijke afspraken (Wet Verbetering Poortwachter) en ondertekening van de arbeidsovereenkomsten, wordt geborgd dat de medewerkers de wetgeving volgen die in de werkomgeving op hen van toepassing is.

Indicator 14: Corruptie

Er wordt op veel terreinen gewerkt met overeenkomsten (arbeidsovereenkomsten, leveranciersovereenkomsten, aannemersovereenkomsten e.d.). In deze overeenkomsten wordt niet alleen getracht om duidelijkheid te scheppen in afspraken, maar tevens om corruptieve handelingen tot nul te beperken. GEBA gaat ervan uit dat de medewerkers de kernwaarden in acht nemen. Een van de kernwaarden is transparantie, in zowel communicatie als in handelen.

In het reglement van GEBA zijn afspraken vastgelegd waarin de medewerkers niet wordt toegestaan om nevenfuncties te bekleden of enige mededelingen te doen over bedrijfszaken die hem of haar zijn toevertrouwd.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan mogelijke belangenverstrengeling zoals bij het aannemen van geschenken, van uitnodigingen of andere voordelen. GEBA wil met deze huisregels eveneens corruptie en omkoping bestrijden.

Bij de handel in materieel en machines wordt expliciet getoetst of er sprake is van beperking in het handelsverkeer, en indien dit voorkomt worden deze ook gerespecteerd.

Indicator 15: Publiek beleid

In directe zin levert GEBA geen bijdrage aan politieke partijen of politieke lobbygroepen. De focus van het bedrijf ligt op het veilig en goed uitvoeren van asfaltverwerking, zonder verdere voorkeuren of afkeuren uit te spreken over politieke stromingen, geloofsovertuigingen of etnische bevolkingsgroepen. Waar wetgeving of wijzigingen daarin GEBA raken wordt de politiek hierin gekend.

Indicator 16: Concurrentiebelemmerend gedrag

Anders dan samenwerking in de brancheverenigingen werkt GEBA niet samen met andere bedrijven wanneer daarbij concurrentievervalsende effecten zouden kunnen optreden. GEBA gaat uit van eigen kracht. Een samenwerking is alleen van toepassing wanneer dit versterkende effecten heeft op mens en natuur in het bijzonder, en de MVO-gedachte in het algemeen.

Indicator 17: Naleving

GEBA heeft in 2015 geen sancties opgelegd gekregen die betrekking zouden hebben op onderdelen van dit kernthema ‘eerlijk zaken doen’.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen GEBA Holding B.V.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen GEBA Holding B.V.

Indicator 18: Gezondheid en veiligheid van consumenten

Onze opdrachtgevers zijn over het algemeen (grote) aannemers in de wegenbouw. Het merendeel is VCA** gecertificeerd (hoofdaannemers) en verlangen van ons een VCA*-certificaat (onderaannemer). GEBA is VCA* gecertificeerd en heeft in november 2015 zonder enige afwijking het VCA*- certificaat weer behaald.

De samenwerking met de opdrachtgever op het gebied van veiligheid en gezondheid wordt vastgelegd in een VGM-plan. Wij leveren met betrekking tot onze werkzaamheden een VGM-deelplan aan. Een van de meest essentiële risico’s betreft het aanrijdgevaar bij het werken op en langs de weg. De hoofdaannemer verzorgt hierbij de benodigde afzettingen volgens de CROW96. Onze belangrijke taak in dit geheel betreft het constateren en melden van onveilige situaties bij de uitvoerder van het project.

Indicator 19: Etikettering van producten en diensten

Deze indicator is binnen GEBA maar voor een beperkt gedeelte van toepassing. Het asfalt wordt geleverd door de hoofdaannemer. GEBA levert dus de benodigde machines met eventueel het personeel. Wel zullen in de komende periode de bedieningsinstructies van de machines die verhuurd worden op onze website geplaatst worden.

Indicator 20: Marketing en communicatie

De directie coördineert alle media-uitingen binnen de organisatie. Denk hierbij aan communicatie in kranten, vakbladen en tijdschriften, filmopnamen en promotiefilms, uitingen via website en de social media.

De directie volgt daarbij de regels zoals die zijn vastgelegd door de reclamecodecommissie (RCC). Rechten op beeldmateriaal bijvoorbeeld worden hierbij niet geschonden en daarover worden afspraken gemaakt met opdrachtgevers en de fotograaf. Communicatie over GEBA geschiedt op een transparante wijze. In 2015 zijn geen klachten ontvangen over zaken die in strijd zouden zijn met de reclameregels, of klachten waarbij sprake zou zijn van misleiding van consumenten.

Wij hebben als doel om duidelijk, heldere en niets verhullende offertes te presenteren en overeenkomsten te sluiten. Deze belangrijke taak ligt bij de directie. Contractuele afspraken zijn helder verwoord en prijzen liggen vast.

Indicator 21: Privacy van klanten

Om de privacy van onze opdrachtgevers te beschermen zijn in het bedrijfsreglement van GEBA diverse richtlijnen vastgelegd, zoals ‘geheimhouding en documenten’ aangaande de zaken en belangen van GEBA , opdrachtgevers en andere relaties. Één en ander in de ruimste zin des woords. Elke medewerker wordt in de arbeidsovereenkomst geattendeerd op diens geheimhoudingsplicht. Er wordt derhalve ook voor getekend. Er wordt tevens rekening gehouden met de privacy van klanten daar waar het foto- en filmmateriaal betreft. Zie hiervoor ook indicator 20.

In 2015 zijn geen klachten ontvangen en/ of situaties gesignaleerd waarin sprake was van schending van enige privacy. Verbeteracties zijn daarom niet ingezet.

Indicator 22: Naleving

Er zijn in 2015 geen sancties opgelegd aan GEBA die betrekking hebben op onderdelen van dit kernthema consumenten aangelegenheden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen GEBA Holding B.V.

Indicator 23: Grondstoffen

Grondstoffen die GEBA gebruikt in productieprocessen betreffen overwegend gerelateerde grondstoffen aan de asfaltverwerking. Deze grondstoffen worden voornamelijk door de opdrachtgever/ hoofdaannemer geleverd. Een overzicht van ingekochte grondstoffen zijn opvraagbaar bij GEBA.

Voorkoming van onnodig of nutteloos gebruik van grondstoffen en het mogelijke hergebruiken van grondstoffen zijn zaken waar GEBA maar een zeer beperkte invloed op uit kan oefenen.

Overige grondstoffen

Gebruik van recyclebare grondstoffen binnen ons bedrijf zou relevant kunnen zijn waar het verbruiksartikelen binnen de kantooromgeving betreft, alsmede gebruikte materialen in onze werkplaats. Hierbij moet gedacht worden aan printpapier maar ook materialen in de werkplaats zoals gebruikte olie en metalen

We willen dit het komende jaar verder onderzoek gaan doen naar het verminderen van het papiergebruik en andere producten. Op locatieniveau ligt de afweging tot gebruik van recyclebare grondstoffen voornamelijk bij de opdrachtgevers. Tot dusverre zijn daar geen gegevens over bekend.

Indicator 24: Energie

Elektra

In het bedrijfspand zijn nog veel verbetermogelijkheden met betrekking tot het energieverbruik. Echter is hier in 2015 niet geïnvesteerd, aangezien we in 2016 starten met de nieuwbouw van onze kantoren en werkplaats.

Bij deze nieuwbouw zal in ruime mate aandacht worden gegeven aan de energieprestaties. Voor wat betreft elektra kan hierbij gedacht worden aan Ledverlichting, verlichting met aanwezigheidssensoren en eventueel zonnepanelen.

Gasverbruik

Hetgeen beschreven is bij elektra is tevens van toepassing op het gasverbruik. Een groot deel van het gasverbruik is te verklaren vanuit verwarming van onze panden. In de nieuwbouw zal uitgebreid aandacht worden gegeven aan isolatie, maar zeker ook aan duurzame energie, bijvoorbeeld middels WKO (warmte/koude opslag).

Indicator 25: Water

Het watergebruik komt voort uit het reguliere gebruik ten behoeve van koffie en schoonmaak, het schoonspuiten van machines, gevulde walsen en waterwagens. Deels wordt hiervoor grondwater gebruikt. Het exacte verbruik hiervan is niet bekend, maar na realisering van de nieuwbouw zal hier ook een watermeter worden geplaatst om dit gebruik/verbruik te kunnen monitoren

Indicator 26: Biodiversiteit

De biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt voor GEBA. Er is echter geen direct productieproces aanwezig, waardoor de invloed van onze activiteiten zich beperkt tot het slim handelen met betrekking tot planning (efficiency) en preventieve maatregelen ten aanzien van onze machines door onderhoud en controles (voorkomen van lekkages etc).

Waar mogelijk wordt bij de geplande nieuwbouw rekening gehouden met de directe omgeving (groene uitstraling) en het minimaliseren van de effecten van onze activiteiten op het milieu. Om die reden leggen wij ons dan een reductie van 50% ten behoeve van gas- en elektriciteitsverbruik voor huisvesting op, na gereedkomen van de nieuwbouw van kantoor en werkplaats.

De CO2-footprint wordt eenmaal per jaar opgemaakt. Binnen GEBA is sprake van een sterk seizoen patroon waardoor tussentijdse vergelijkingen binnen een kalenderjaar weinig toegevoegde waarde hebben.

Indicator 27: Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen

Sinds 2008 wordt de CO2-footprint bijgehouden. In onderstaande tabel is de CO2-uitstoot in deze periode weergegeven.De CO2-footprint wordt eenmaal per jaar opgemaakt. Binnen GEBA is sprake van een sterk seizoen patroon waardoor tussentijdse vergelijkingen binnen een kalenderjaar weinig toegevoegde waarde hebben.

Gezien de activiteiten is de invloed van de uitstoot van CO2 slechts in beperkte mate binnen de beïnvloedingssfeer. Onze opdrachtgevers vragen om mensen en materieel op een bepaalde plaats en tijd. De afstanden en intensiviteit zijn dus afhankelijk van de vraag van onze opdrachtgevers. Wel kunnen we de uitstoot van CO2 enigszins verminderen door efficiënt te plannen, gebruik te maken van machinedepots in Nederland om transportbewegingen te verminderen, en uiteraard door het gebruik van machines die minder verbruik van brandstof hebben. In dat kader wordt bij investeringen in nieuw materiaal ook gekeken naar de type motoren die worden gebruikt en hebben wij onszelf de doelstelling opgelegd om minimaal motoren te kiezen die als Stage 3B worden geclassificeerd.

De verdeling van de CO2 uitstoot in 2014 over de diverse componenten is in het onderstaande figuur weergeven.


De grootste component ten behoeve van de uitstoot betreft het brandstofverbruik van het eigen materieel. Doordat opdrachtgevers tijdens een huurperiode ook zelf met de machines tanken is het niet mogelijk om een relatie te leggen tussen draaiuren en verbruik van de machine. Daarnaast speelt mee dat het gebruik ook zijn invloed heeft op het brandstofverbruik (draaien, of de balken warm houden).

De 2 component betreft het brandstofverbruik van de bedrijfswagens. Bedrijfswagens zijn niet voorzien van een energielabel. Om die reden is ervoor gekozen om bij vervanging van auto’s de doelstelling op te nemen dat per kilometer de maximale uitstoot 135 gr CO2 mag zijn.

Afvalwater wordt zoveel mogelijk beperkt en wordt middels een olie- en vetafscheider gezuiverd alvorens te lozen op het riool.

Van de afvalstoffen wordt een administratie van afvalstroomnummers bijgehouden. Een totaal overzicht over 2015 is opgevraagd maar thans niet voorhanden vanwege een overname van onze afvalverzamelaar door een ander bedrijf. Dit zal in het komende jaar meer aandacht krijgen om de afvalstroom verder te verminderen.

Indicator 28: Producten en diensten

Onze bedrijfsactiviteiten kennen geen direct productieproces. Het asfalt wordt door de hoofdaannemer zelf verzorgd. In de asfaltwereld is overigens sprake van een nagenoeg 100% recycling van asfalt. Het brandstofverbruik is bij indicator 27 reeds besproken, en daar wordt waar mogelijk getracht om deze uitstoot zoveel mogelijk te verminderen.

Indicator 29: Naleving

Middels een maandelijkse controleronde door het pand van GEBA en beoordeling van mogelijke milieubelastende aspecten (afval, opslag, uitstoot, geluid etc.) wordt aandacht besteed aan het voorkomen van milieubelasting. Geconstateerde afwijkingen worden direct opgelost of er worden beheersmaatregelen genomen. Enkele afwijkingen zullen definitief worden opgelost met de nieuwbouw van ons pand.

In 2015 hebben we tevens de zogenaamde Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) ingevuld om te beoordelen welke richtlijnen van toepassing en of er sprake was van gewijzigde richtlijnen. We hebben de richtlijnen opgenomen in ons compliance register, waarna we per eis hebben beoordeeld of hieraan is voldaan. GEBA heeft in 2015 geen sancties opgelegd gekregen i.v.m. het niet naleven van de milieuregelgeving.

Indicator 30: Transport

Voor de verhuur van machines wordt deels met eigen transport gewerkt. Waar mogelijk wordt getracht om ritten te combineren en waar mogelijk gebruik te maken van het machinedepot van een samenwerkingspartner nabij Hoofddorp.

Bij de reisverkeer van onze medewerkers naar de diverse wisselende werklocaties wordt waar mogelijk getracht om carpoolen toe te passen. Bij grotere afstanden en langer durende werkzaamheden wordt een overnachting in een hotel georganiseerd voor de medewerkers. Naast brandstofverbruik heeft dit ook een positieve invloed op het veiligheidsaspect (reistijd naast werktijd)

Indicator 31: Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Elk jaar omstreeks juni presenteert de directie van GEBA het financieel jaarverslag. Dit verslag wordt beoordeeld door accountants van Crowe Horwath. Het financieel jaarverslag is op verzoek verkrijgbaar via de directie.

Indicator 32: Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid

In de nieuwbouwplannen is de samenwerking gezocht met andere ondernemingen op het bedrijventerrein, en zijn in samenwerking met de Gemeente en Provincie ook voornemens om dit terrein te revitaliseren. Hierbij is onder andere ook het doel om het fietspad veiliger te maken voor de veelal jeugdige (schoolgaande) fietsers. Bij de voorgenomen nieuwbouw worden ook bedrijven uit de omgeving betrokken.

Daarnaast zijn er diverse sponsoractiviteiten, zoals:

 • Beuningen on Ice, waarbij ook de minima uit Beuningen de mogelijkheid krijgen om hier gebruik van te maken
 • KidsRights, waarbij de middelen voor kerstpakketten gedoneerd worden aan deze Nederlandse kinderrechtenorganisatie
 • Sponsoring van de stichting Vrienden van MHCBeuningen

Indicator 33: Bijdragen aan het economische systeem

Als resultaat van onze activiteiten komen diverse aspecten naar voren die allen ook weer gelinkt zijn aan de stakeholders en de overige omgeving. Dat is onze rol als werkgever, leverancier, opdrachtgever en de maatschappij in zijn algemeen. Hierbij is sprake van een toegevoegde waarde op de aspecten People, Planet en Profit. Uiteraard is de proces nooit gereed en blijven we werken aan verdere verbetering van de resultaten op het gebied van People, Planet en Profit in een goede balans