Algemene voorwaarden

Algemene inleidende bepaling Deze Algemene Voorwaarden beheersen alle overeenkomsten, aanbiedingen e.d. tussen Geba en haar Wederpartij, in welke vorm ook aangegaan of gedaan (mondeling, telefonisch, per post, per fax, per e-mail etc.). Voor alle overeenkomsten die Geba sluit, geldt dat de Wederpartij geacht wordt alle maatregelen te treffen om de veiligheid van het personeel van Geba te waarborgen. Zo dient de bediening van het door Geba ter beschikking gestelde materieel en het toezicht op het door Geba ter beschikking gestelde personeel uitsluitend te geschieden door personen aan de zijde van de wederpartij die terzake deskundig zijn en beschikken over de daarvoor vereiste vergunningen, diploma’s etc. Deze maatregelen ter voorkoming van schadegevallen zijn voor Geba van essentieel belang. Geba sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit en de Wederpartij dient Geba te vrijwaren indien en voor zover de Wederpartij in gebreke blijft met het nakomen van die verplichtingen.

Artikel 1            Toepasselijkheid

 1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Geba: één van de vennootschappen (Geba Verhuur B.V., Geba Equipment B.V.) behorend tot de Geba Groep, welke vennootschap materieel/personeel ter beschikking stelt en/of diensten verleent.
  Wederpartij: de wederpartij van Geba (bijv. huurder, toezichthouder, koper, opdrachtgever).
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, in welke vorm dan ook gesloten, aangegaan of gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch), die betrekking hebben op de ter beschikkingstelling van onder meer materieel, personeel, het verkopen van zaken en/of het verrichten van diensten door Geba ten behoeve van de Wederpartij.
 3. Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Geba en de Wederpartij zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de specifieke overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door Geba schriftelijk en        uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 4. Tevens zijn aanvullend van kracht de Algemene voorwaarden van de leveranciers van Geba. In geval van afwijking of tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en die van de leveranciers prevaleren de door Geba gehanteerde Voorwaarden.
  De Voorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij Geba en de Wederpartij, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

 

Artikel 2            Aanbiedingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Geba, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Geba kan door Geba worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat Geba de aanvaarding door de Wederpartij heeft ontvangen.
 2. Opgaven en specificaties van Geba betreffende aanvang, duur en beëindiging van de (huur)periode respectievelijk maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.

 

Artikel 3            Prijzen en Zekerheid

 1. Alle prijzen van de zijde van Geba zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover voor de levering of het ter beschikking stellen van het object of voor het verlenen van diensten door (personeel van) Geba kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan Geba deze ook apart aan de Wederpartij in rekening brengen.
 2. Indien storting door de Wederpartij van een waarborgsom is overeengekomen, kan Geba de nakoming van haar verplichtingen opschorten totdat de waarborgsom ten volle is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan de Wederpartij na het beëindiging van de overeenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen Geba van de Wederpartij uit welke hoofde ook te vorderen heeft.
 3. Het staat Geba te allen tijde vrij, alvorens met de uitvoering van enige overeenkomst aan te vangen, of, reeds aangevangen zijnde, tussentijds, van de Wederpartij, indien Geba daartoe gronden aanwezig acht, genoegzame zekerheid resp. aanvullende zekerheid te verlangen in de vorm van bankgarantie(s), waarborgsom of anderszins.
 4. Geba is te allen tijde gerechtigd op deze zekerheid haar vorderingen ter zake van de van de Wederpartij te ontvangen tegenprestatie, kosten en eventuele schadevergoeding te verhalen.
 5. Zolang aan het stellen van genoegzame zekerheid niet is voldaan, is Geba gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde op te schorten voor de periode waarbinnen de zekerheden dienen te worden gesteld. De Wederpartij is aansprakelijk voor door Geba als gevolg van de vertraging te lijden schade.
 6. Indien na verstrijken van de gestelde termijn geen genoegzame zekerheid mocht zijn gesteld, heeft Geba het recht zonder rechterlijke tussenkomst en zonder verdere aanmaning de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, waarbij de Wederpartij verplicht is tot vergoeding van schaden, kosten en interessen, winstderving over het betreffende project hieronder begrepen.

 

Artikel 4            Betaling

 1. Hetgeen de Wederpartij aan Geba verschuldigd is, dient hij tijdig, dat wil zeggen, binnen de termijn op de factuur vermeld, te voldoen hetzij contant bij Geba, hetzij door overboeking naar een door Geba aan te geven bankrekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen vervaldatum is bijgeschreven op de bankrekening in de vorige zin bedoeld. De Wederpartij zal in gebreke zijn door het enkele verstrijken van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is. De Wederpartij doet bij deze uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige door hem gestelde tegenvordering.
 2. Indien en voor zover (enig deel van de) het aan Geba toekomende niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is Geba, onverminderd haar overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd:
  (a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5% per maand over (het niet betaalde deel van) het verschuldigde met ingang van die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand en (b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan de Wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met de Wederpartij.
  Indien de Wederpartij ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan Geba verschuldigd is ten volle te voldoen, is Geba voorts           gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  Geba kan voorts alle kosten, die zij in of buiten rechte tot behoud van haar rechten tegenover de Wederpartij moet maken, aan de Wederpartij in rekening brengen. De buitengerechtelijke     incassokosten per optreden van Geba tegen de Wederpartij worden door partijen vastgesteld op minimaal € 1.250,--.
 3. Een betaling van de Wederpartij wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die Geba in verband met tekortschieten van de Wederpartij onder de overeenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van (het restant van) het aan Geba verschuldigde, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Een en ander geldt voor zover Geba niet anders bepaalt.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Wederpartij niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.
 5. Eventuele onjuistheden in de door Geba verstuurde facturen dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuurdatum aan Geba te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het factuurbedrag als onweersproken en derhalve verschuldigd geacht wordt te zijn.
 6. In geval van niet-tijdige en/of niet-volledige betaling alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement, (aanvraag tot) surseance van betaling, (aanvraag tot) de (voorlopige) toepassing van de wettelijke regeling natuurlijke personen, beslaglegging van welke aard ook of liquidatie van de onderneming van de Wederpartij, is Geba gerechtigd de gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Geba op betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst(en) en/of schadevergoeding, onder meer bestaande uit winstderving.

 

Artikel 5            Hoofdelijkheid

Indien de Wederpartij uit meer dan één (rechts)persoon bestaat op het moment van het sluiten van de overeenkomst of gedurende enig moment van de looptijd van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Geba voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Ingeval de Wederpartij een rechtspersoon is, zijn haar bestuurders naast de Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij jegens Geba.

 

Artikel 6            Overdracht rechten en verplichtingen

De Wederpartij kan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Geba overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. Geba kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 

Artikel 7            Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde in onderhavig artikel of in de bijzondere bepalingen, is Geba nimmer aansprakelijk voor enig tekortschieten of onrechtmatig handelen jegens de Wederpartij of derden dan voor zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar tot uitkering van die schade overgaat.
 2. Geba is nimmer aansprakelijk voor derving van inkomsten en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een werk of een gedeelte van het bedrijf of het werk of stagnaties en/of schade aan het werk, veroorzaakt door enig gebrek van een verkocht object, materieel, uitgevoerde werkzaamheden of tekortschieten van personeel.
 3. Ingeval van overmacht (iedere van de wil van Geba onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert) aan de zijde van Geba zullen haar verplichtingen jegens de Wederpartij worden opgeschort zolang de overmacht voortduurt. Geba is ingeval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade bij de Wederpartij.
 4. Geba is niet aansprakelijk voor kosten en schade ontstaan doordat het werk wordt uitgevoerd op een niet voldoende stabiele ondergrond, noch voor kosten en schaden aan kabels, leidingen e.d., welke zich in, op of boven de grond bevinden.
 5. Personeel en machines werken op aanwijzing van en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Geba is niet aansprakelijk voor (de resultaten van) werkzaamheden die op instructie van de Wederpartij worden uitgevoerd.
 7. De Wederpartij is aansprakelijk voor iedere schade die bij het werk kan worden veroorzaakt aan derden, eigendommen van derden en aan materieel en/of personeel van Geba.
 8. De Wederpartij is verplicht een afdoende verzekering te sluiten voor schaden als in het vorige lid bedoeld. De Wederpartij is desgevraagd verplicht, Geba de polis en de premiekwitantie(s) m.b.t. de verzekering te tonen en een eventuele vordering op de verzekeraar terzake van een uitkering tot zekerheid aan Geba te verpanden.
 9. De Wederpartij is verplicht, Geba voor elke eventuele aansprakelijkheid voortvloeiende uit dit artikel te vrijwaren.

 

Artikel 8            Annulering

 1. Afmeldingen van “materieel” en “personeel” dienen uiterlijk vóór 12.00 uur ’s-middags, op de werkdag voorafgaande van het bestelde, bij het reserveringsbureau van Geba gemeld te worden. Bij niet tijdige afmelding wordt de van toepassing zijnde dagprijs in rekening gebracht.
 2. Afmeldingen van “asfaltsets” dienen uiterlijk vóór 12.00 uur ’s-middags, drie werkdagen voorafgaande van het bestelde bij het reserveringsbureau van Geba doorgegeven te worden. Bij niet tijdige afmelding wordt, voor iedere dag dat er te laat is afgemeld, de van toepassing zijnde dagprijs in rekening gebracht.
 3. Bouwvakperiode: het annuleren van een door opdrachtgever gereserveerde Asfaltset, waarvan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in één of meerdere weken van de bouwvakperiode vallen, dient minimaal drie weken voor aanvang van de bouwvakperiode bij het reserveringsbureau van Geba te hebben plaats gevonden. Bij niet tijdige afmelding wordt voor iedere dag dat er te laat is afgemeld de vastgestelde dagprijs in rekening gebracht.
 4. Bij annulering van de overeenkomst is de Wederpartij naast betaling van reeds verschuldigde kosten en uren, verplicht tot vergoeding van de voor Geba ontstane schade waaronder winstderving.

 

Artikel 9            Restbepaling, forumbeding, rechtskeuze

 1. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig wordt verklaard wegens strijdigheid met bepalingen van dwingend recht, verplichten partijen zich de overeenkomst aan te vullen of te wijzigen op een zodanige wijze dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling van de partijen, zoals die uit de overeenkomst blijkt.
 2. Alle geschillen die tussen Geba en de Wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.
 3. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Bijzondere bepalingen met betrekking tot de verhuur van materieel

 

Artikel 1            Aan- en afvoer en Transport

 1. De aan- en afvoerkosten alsmede de transportkosten per dieplader naar resp. van en op de werken zijn voor rekening van de Wederpartij.
 2. Onder transportkosten vallen ook de arbeidsuren van de machinist voor transportbegeleiding in verband met het laden en lossen en de autovergoeding van deze machinist.

 

Artikel 2            Huurberekening

 1. Materieel wordt gehuurd in tijdsperioden van telkens 12 uren aaneensluitend. Blijft het Huurobject voor een langere periode dan de overeengekomene onder de Wederpartij (of een ander dan Geba), dan wordt die langere termijn indien korter dan 12 uren als een nieuwe huurtermijn of indien 12 uren of langer als nieuwe huurtermijnen van telkens 12 uren gezien en wordt de verschuldigde huur dienovereenkomstig bij de Wederpartij in rekening gebracht.
 2. Indien voor de bediening van het ingehuurde materieel door Geba personeel ter beschikking wordt gesteld, gelden minimaal dezelfde uren als worden berekend voor het materieel, met een minimum van 8 uren.
 3. Indien Geba voor aflevering van het materieel zorgdraagt, gaat de huur in op het moment dat het Huurobject op de werkplek arriveert, onverminderd het bepaalde in artikel 1. Indien de Wederpartij het gehuurde bij Geba afhaalt, geldt ten aanzien van de aanvang van de huurtermijn het bepaalde in artikel 3 van deze bijzondere bepalingen.
 4. Aan- en afbouwuren van verbredingsstukken buiten de normale arbeidstijd worden niet als huururen maar als arbeidsuren berekend.
 5. Zo mogelijk wordt door het personeel, nodig voor het nablijven voor afwalsen e.d. van een apart vervoermiddel gebruik gemaakt.
 6. Schafturen worden als arbeidsuren doorberekend.
 7. Geba heeft het recht de huurprijs aan te passen, indien de kostprijs dit noodzakelijk maakt. De huurverhoging gaat in 2 weken nadat de verhoging schriftelijk aan de Wederpartij is gemeld.

 

Artikel 3            Huurtermijn

De huur vangt aan op de dag dat het Huurobject de opslag of het magazijn van Geba verlaat en eindigt op de dag van teruglevering bij die opslag of dat magazijn. De Wederpartij is ook gedurende de vakanties en erkende feestdagen de normale huur verschuldigd tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij regen, vorstverlet of werkstaking is de Wederpartij de normale huur verschuldigd tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport die niet het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Geba, alsmede de reparatietijd voor reparaties die het gevolg zijn van onvoorzichtigheid, van gebrekkig onderhoud door of overige nalatigheden van de Wederpartij worden als huurtijd beschouwd.

 

Artikel 4            Beschikbaarstelling

Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans onverwijld daarna dient de Wederpartij zorgvuldig het Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien de Wederpartij daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze terstond schriftelijk aan Geba te melden. Gebreken die de Wederpartij niet tijdig heeft ontdekt omdat hij nagelaten heeft het Huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die de Wederpartij niet tijdig aan Geba schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.

 

Artikel 5            Materieel en Bedienend Personeel

 1. Indien de Wederpartij personeel bij Geba wenst in te huren, is, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Geba, de Wederpartij niet bevoegd om het personeel in te zetten voor de bediening van materieel dat eigendom is van een ander dan van de Wederpartij of van Geba.
 2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoordingsformulieren. Bij verschil tussen de bij Geba ingeleverde tijdverantwoordingsformulieren en de door de Wederpartij behouden gegevens daarvan geldt het bij Geba ingeleverde tijdverantwoordingsformulier als juist, tenzij de Wederpartij het tegendeel aantoont.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan om het personeel van Geba rechtstreeks te betalen, dan wel het personeel van Geba voorschotten te verstrekken.
 4. Geba is niet gehouden tot enige vergoeding jegens de Wederpartij voor schade, ontstaan aan het personeel van Geba of aan zaken/personen bij de Wederpartij of bij derden ten gevolge van handelen of nalaten van het personeel van Geba. De Wederpartij is verplicht Wederpartij om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit lid. De Wederpartij is gehouden om Geba voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit lid te vrijwaren.
 5. De Wederpartij is verplicht om toezicht te houden op de werkzaamheden van het personeel van Geba, waarbij de Wederpartij dezelfde verplichting in acht dient te nemen tegenover het personeel van Geba als de Wederpartij in acht neemt tegenover zijn eigen werknemers.
 6. Tenzij tussen Geba en de Wederpartij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bedragen de (uur)beloning en overige vergoedingen van het personeel van Geba het bedrag gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers in vergelijkbare functies in dienst van de Wederpartij.
 7. De Wederpartij is verplicht (op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, art. 7:658 BW en aanverwante regelgeving) om voor een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden te zorgen. De Wederpartij is jegens Geba en het personeel van Geba volledig aansprakelijk en gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van de overtreding van deze bepaling. De Wederpartij dient Geba volledig te vrijwaren voor aanspraken tegen Geba ingesteld wegens het niet-nakomen van de verplichting tot zorg voor een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden.

 

Artikel 6            Gebruiksvoorwaarden

 1. De Wederpartij is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed huisvader, hetgeen onder meer inhoudt:
  dat de Wederpartij het Huurobject uitsluitend gebruikt voor het in de overeenkomst omschreven doel waarvoor het gehuurd is;
 • dat de Wederpartij het Huurobject gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die Geba hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;
 • dat de Wederpartij het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
 • dat de Wederpartij alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het Huurobject;
 • dat de Wederpartij het Huurobject niet verhuist of verplaatst van de locatie waarop het Huurobject op basis van de huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van Geba is verkregen;
 • dat de Wederpartij alle (veiligheids)maatregelen in acht neemt die redelijkerwijs behoren bij de aard van het werk, waaronder verkeersveiligheid, Arbo-regelgeving en dergelijke;
 1. Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de Wederpartij zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.
 2. Het is de Wederpartij verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geba.
 3. Indien Geba de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft de Wederpartij hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, welke medewerking onder meer inhoudt dat de Wederpartij desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij de Wederpartij gebruikelijke werktijden.
 4. Geba is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het Huurobject en de wijze waarop er mee gewerkt wordt te controleren. De Wederpartij is verplicht Geba daartoe alle medewerking te verlenen.
 5. Bij overtreding van enige bepaling in dit artikel verbeurt de Wederpartij aan Geba een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van Geba om naast deze boete van de Wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7            Onderhoud

 1. De Wederpartij is verplicht het gehuurde goed te onderhouden en regelmatig controle uit te oefenen op o.a. oliepeil, koelwater, accu’s en daarmee gelijk te stellen onderhoud. Kosten aan het gehuurde welke het gevolg zijn van normale slijtage door gebruik, zijn voor rekening van Geba, met dien verstande dat deze kosten beperkt blijven tot het te vervangen onderdeel incl. arbeidsloon. Indien de reparatietijd langer is dan 1 dag, wordt de huur gestopt tot wederingebruikname van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht, mankementen terstond aan Geba te melden.
 2. Kosten van onderhoud en herstel welke samenhangen met een ander gebruik dan waarvoor het gehuurde volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst uitsluitend mag worden gebruikt, komen volledig voor rekening van de Wederpartij.
 3. De Wederpartij mag alleen reparaties laten uitvoeren met toestemming van Geba. Deze reparaties dienen te geschieden door ter zake deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Geba is gerechtigd de huur terstond te beëindigen indien het gehuurde wordt verwaarloosd of ondeskundig wordt gebruikt. Alle hieruit voortvloeiende kosten o.m. laad-, los-, transport- en eventuele herstelkosten, komen geheel voor rekening van de Wederpartij.
 4. Bij overtreding van enige bepaling in dit artikel verbeurt de Wederpartij aan Geba een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van Geba om naast deze boete van de Wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen

 

Artikel 8            Teruglevering

 1. De Wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd en compleet binnen 6 uur na afloop van de laatste huurdag of, als dat gezien het tijdstip van de dag redelijkerwijze niet meer mogelijk is (in ieder geval na 18.00 uur) uiterlijk de erop volgende dag vóór 12.00 uur, aan Geba weer ter beschikking te stellen of terug te bezorgen. De Wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie op onze werkplaats aanwezig te zijn.
 2. Eventuele kosten tengevolge van o.m. vermissing, reinigen, ondeskundig gebruik of daarmee gelijk te stellen zaken, worden terstond door de Wederpartij aan Geba schriftelijk gemeld. Indien deze kosten niet binnen 5 dagen per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd wordt aangenomen dat de Wederpartij met de kostenopgave van Geba akkoord gaat.

 

Artikel 9            Andere kosten

 1. Naast de verhuurprijzen van het Huurobject dienen door de Wederpartij aan Geba de navolgende kosten te worden vergoed:
  BTW, bediening, smeermiddelen, klein onderhoud, brandstoffen, aan- en afvoerkosten, schoonmaakkosten, aan- en afbouwkosten verbredingsstukken, verzekeringskosten en eventuele telefoonkosten.
 2. De Wederpartij is bovendien de autovergoeding naar, van en op het werk alsmede de verblijfkosten voor het door Geba ter beschikking gestelde personeel aan Geba verschuldigd.

 

Artikel 10          Overmacht

 1. Indien het personeel door overmacht niet tijdig op het werk kan zijn, wordt over de tijd dat het materieel niet gebruikt kan worden, geen machinehuur doorberekend.
 2. De vertragingsuren van het personeel als bedoeld in het vorige lid worden wel doorberekend.
 3. Van overmacht als hiervoor bedoeld is onder meer sprake in geval van vertraging door mist, ijzel, files, ongeval met auto en autopech.

 

Artikel 11          Defecten

 1. Bij het onbruikbaar worden van een Huurobject door machinebreuk of te verrichten reparaties, anders dan die welke de oorzaak vinden in omstandigheden die aan de Wederpartij zijn toe te rekenen, wordt alleen over het betreffende Huurobject geen huur doorberekend.
 2. De uren van eventuele overige Huurobjecten en het personeel worden normaal doorberekend.
 3. Geba spant zich er naar beste vermogen toe in, te trachten een defect Huurobject te repareren danwel, zonodig en mogelijk, te vervangen. De aanvoerkosten van de vervangende Huurobject-machine zullen niet worden doorberekend, behoudens indien het defect zijn oorzaak vindt aan door de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden.

 

Artikel 12          Verzekering:

Indien Geba het Huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, dat:

 1. de Wederpartij als een ‘goed huisvader’ voor het Huurobject dient zorg te dragen;
 2. de Wederpartij een beschadiging, vernietiging of een verlies van het Huurobject onverwijld mede schriftelijk aan Geba dient te melden;
 3. de Wederpartij gehouden blijft aan Geba de schade te vergoeden, die Geba als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Huurobject lijdt, indien en voor zover de door Geba afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het “eigen risico” of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het huurobject is veroorzaakt door    grove schuld van de Wederpartij, omdat de Wederpartij de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan Geba heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het Huurobject volledig te dekken.

 

Bijzondere bepalingen met betrekking tot de koop van zaken

 

Artikel 1            Algemeen

Op alle offertes en overeenkomsten gedaan door resp. gesloten met Geba is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag inzake de Internationale Koop van Roerende Zaken (C.I.S.G.).

 

Artikel 2            Maten, gewichten, afbeeldingen, technische gegevens, kwaliteit

 1. De in aanbiedingen, gidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal van Geba gemelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn vrijblijvend, tenzij van de zijde van Geba terzake schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. Monsters worden slechts ter globale aanduiding van te leveren zaken getoond of ter beschikking gesteld. Te leveren zaken kunnen daarvan in enige mate afwijken.
 2. Enkel in geval van wezenlijke afwijkingen van de geleverde zaken van de afbeeldingen, tekeningen, monsters en dergelijke, heeft de Wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Buiten de in de vorige volzin genoemde gevallen is Geba niet aansprakelijk voor die fouten en afwijkingen en is de wederpartij evenmin bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 3            Prijzen

 1. De door Geba opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden, tijdens normale werktijden en op de ten tijde van de totstandkoming van de transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere vergelijkbare factoren.
 2. Indien in een of meer van de in het vorige lid genoemde factoren een wijziging optreedt, is Geba bevoegd de genoemde prijzen zonder voorafgaande nadere aankondiging dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Indien Geba overeenkomstig het bepaalde in de vorige alinea genoodzaakt is de prijs te wijzigen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, is de Wederpartij, indien deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft, gerechtigd de nieuwe prijs te aanvaarden dan wel de overeenkomst te ontbinden. Nadat Geba de in dezen bedoelde wederpartij schriftelijk heeft gewezen op de prijsverhoging conform het bepaalde in dit artikel dient de Wederpartij uiterlijk binnen 7 dagen na deze berichtgeving Geba schriftelijk te laten weten of hij de overeenkomst ontbindt, bij gebreke waarvan hij wordt geacht in te stemmen met de door Geba doorgevoerde prijsverhoging.
 4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. Wanneer de Wederpartij slechts voor een gedeelte van het vervaardigen en/of te leveren werk modellen, tekeningen, omschrijvingen en dergelijke heeft overgelegd of heeft doen overleggen, is Geba niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid en/of materialen vereist dan het wel getoonde.
 6. Voor opdrachten die een lange bewerkingstijd vereisen, kan Geba gedeeltelijke betalingen verlangen.

 

Artikel 4            Wijziging in opdracht

 1. Wijzigingen in of aanvullingen op de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Wederpartij aangebracht, die door Geba overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 zijn aanvaard en hogere kosten met zich brengen dan waarop bij de prijsopgave was gerekend, worden aan de Wederpartij extra in rekening gebracht.
 2. Door de Wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door hem tijdig en schriftelijk aan Geba worden medegedeeld. Indien deze wijzigingen mondeling worden doorgegeven, dan is het risico van enig gebrek in de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de Wederpartij.
 3. Geba is niet aansprakelijk voor het overschrijden van de overeengekomen levertijd wanneer deze het gevolg is van de door de Wederpartij gewenste wijzigingen/veranderingen.

 

Artikel 5            Verzending

 1. Het laden, reizen en lossen van zaken komt voor rekening en risico van de Wederpartij.
 2. Als franco-levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf tussen partijen anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerkosten voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 6            Vervoersrisico

 1. Het aannemen van de zaken door de vervoerder, zonder aantekening op het ontvangstbewijs/reçu van de vrachtbrief, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
 2. Oponthoud of vertraging in de bezorging van de zaken door de vervoerder komt niet voor rekening van Geba, tenzij dit oponthoud of deze vertraging is ontstaan door zijn nalatigheid.

 

Artikel 7            Gedeeltelijke levering

 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kunnen afzonderlijk door Geba worden gefactureerd.
 2. Orders met een herhalend karakter binden Geba slechts voor het door hem schriftelijke vastgelegde tijdsbestek.

 

Artikel 8            Emballage

 1. Eventuele verpakking wordt door Geba verzorgd op de beste en voordeligste wijze, tegen kostprijs berekend, en wordt niet teruggenomen tenzij anders op de factuur vermeld is.
 2. Speciale verpakkingswijze door de Wederpartij voorgeschreven, kan door Geba worden uitgevoerd met door de Wederpartij ter beschikking gesteld verpakkingsmateriaal. De meerkosten hiervan komen ten laste van de Wederpartij.
 3. De noodzaak van het gebruik van verpakking staat ter vrije beoordeling van Geba.
 4. In geval emballage door Geba wordt teruggenomen, dient deze binnen 14 dagen na aflevering in goede staat franco door de Wederpartij te worden teruggezonden.

 

Artikel 9            Levertijd

 1. Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Geba schriftelijk in gebreke te worden gesteld, terwijl overschrijding van termijn de Wederpartij niet het recht geeft op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden.
 2. Geba is bevoegd de overeenkomst in haar geheel, dan wel, na het successievelijk beschikbaar komen van de zaken, in gedeelten uit te leveren. Als een gedeelte wordt geleverd, is Geba gerechtigd om terzake van deze levering betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 10          Afname

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is de Wederpartij verplicht de uitgevoerde order direct na het gereedkomen ervan respectievelijk direct na het ter beschikking staan van de Wederpartij, in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order.
 2. Indien als gevolg van niet-afname als bedoeld in de vorige alinea de order geheel of gedeeltelijk door Geba wordt opgeslagen, dan is Geba bevoegd de kosten verbonden aan de opslag aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien de Wederpartij na daartoe door de leverancier in gebreke te zijn gesteld, na een periode van maximaal 14 dagen na de datum van ingebrekestelling de order nog steeds niet in ontvangst heeft genomen, is Geba – te harer keuze – bevoegd, ook als het om deelorders gaat, de order af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren dan wel de order, voor zover nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht om de overeenkomst te ontbinden en/of aanspraak te maken op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 13 van deze bijzondere bepalingen.

 

Artikel 11          Vertraging door de wederpartij

 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk wordt vertraagd van de zijde van de Wederpartij, kan Geba voor een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte c.q. afgeleverde gedeelte en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten (inclusief die van de voor deze order bestemde materialen en halffabrikaten, eventueel te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van de Wederpartij vervaardigde en/of opgeslagen materialen en halffabrikaten) aanspraak maken op betaling ervan.
 2. Als geen uitdrukkelijke leveringstermijn terzake is overeengekomen, dan zal Geba aanspraak kunnen maken op betaling onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het onderhavige werk normaliter benodigde tijd.

 

Artikel 12          Overmacht

 1. In geval van een niet aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming en in geval van andere omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van Geba kan worden gevergd (daaronder mede begrepen het geval dat de leverancier door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daarvoor, niet tot levering in staat wordt gesteld), zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
 2. Indien de verlenging van de levertijd meer gaat belopen dan 3 maanden, is Geba bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat Geba tot enige vergoeding gehouden is.
 3. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder andere begrepen storing in het bedrijf (onder meer tengevolge van oorlog, onlusten, overstromingen, verkeersstremmingen, rantsoeneringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energie-opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, overheidsmaatregelen en vergelijkbare omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van de order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, alsmede elk aan de wil en/of controle van Geba onafhankelijke omstandigheden – al dan niet voorzienbaar – waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdrachten tijdelijk of permanent verhinderd wordt.).

 

Artikel 13          Annuleringen

 1. Als de Wederpartij eenzijdig de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, om welke reden dan ook, is de Wederpartij niettemin gehouden aan Geba alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden voor zover Geba dat wenst, de voor de uitvoering van deze order gebruikte of bestelde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Geba in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Geba op vergoeding van winstderving (indien en voor zover Geba geen nakoming van de overeenkomst in dezen verlangt) en van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.
 2. De door Geba aan de Wederpartij geleverde zaken kunnen niet worden geruild.

 

Artikel 14          Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door Geba geleverde zaken gaat eerst op de Wederpartij over zodra de Wederpartij alles aan Geba heeft voldaan wat Geba terzake van de levering van die zaak (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde bedragen en vergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is.
 2. Indien nog vorderingen uit anderen hoofde door de Wederpartij aan Geba verschuldigd zijn, behoudt Geba hiervoor een (stil) pandrecht voor op de door Geba geleverde zaken die overeenkomstig het vorengaande belast zijn met het eigendomsvoorbehoud. De Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle vestigingsvereisten voor een zodanig pandrecht, waarbij de zaak in zijn macht blijft c.q. komt.
 3. Zolang de eigendom niet op de Wederpartij is overgegaan c.q. het pandrecht niet door voldoening teniet is gegaan, is de Wederpartij niet bevoegd deze zaak te verpanden of aan derden enigerlei ander recht daarop te verlenen, behoudens verkoop en vervreemding ervan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Wederpartij.
 4. Indien de Wederpartij onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingen voldoet, is Geba bevoegd om de door haar geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen, als haar eigendom op te vorderen, zowel onder de Wederpartij als bij derden. De Wederpartij machtigt Geba reeds nu voor alsdan om zonder nadere mededeling of gerechtelijk verlof de gebouwen en/of terreinen van de Wederpartij (of de plaatsen waar hij de zaken heeft gedeponeerd) te betreden. De hiermee samenhangende kosten alsmede alle andere schade die hieruit voortvloeit, komen volledig voor rekening van de Wederpartij, die Geba hierbij uitdrukkelijk vrijwaart voor alle schade van en/of door derden die uit dit terughalen voortvloeit.
 5. Het eventueel terughalen door Geba van bedoelde zaken ontslaat de Wederpartij niet van zijn verplichtingen jegens Geba. Indien de Wederpartij alsnog zijn in de vorige alinea’s omschreven verplichtingen tot betaling van de hoofdsom, rente en kosten binnen 2 weken nadat Geba de zaken heeft teruggehaald of doen terughalen, nakomt, kan de Wederpartij weer over het teruggehaalde beschikken, tenzij Geba in verband met nog uit te voeren orders zekerheid verlangt voor de betaling en die zekerheid niet prompt door de Wederpartij wordt gegeven. Indien de Wederpartij niet binnen één maand nadat Geba de zaken heeft teruggehaald of doen terughalen, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan kan Geba de zaken tegen elk aannemelijk bod verkopen; de alsdan gerealiseerde opbrengst minus de kosten van de verkoop wordt alsdan in mindering gebracht op de totale vordering van Geba op de Wederpartij.

 

Artikel 15          Eigendommen van de Wederpartij

 1. Geba zal ten aanzien van het bewaren en gebruiken, bewerken en verwerken van zaken die Geba door of vanwege de Wederpartij onder zich heeft gekregen, dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea en het elders in deze voorwaarden bepaalde, draagt de Wederpartij het risico voor de bedoelde zaken en dient terzake voor een adequate verzekering zorg te dragen, zowel voor schade aan als verlies van die zaken alsmede voor schade aan derden, ontstaan door of voortvloeiende uit die zaken.

 

Artikel 16          Retentierecht

 1. Indien Geba zaken van de Wederpartij onder zich heeft, is Geba gerechtigd de afgifte van die zaken op te schorten tot voldoening van alle kosten die Geba gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Wederpartij, is voldaan, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de Wederpartij, tenzij de Wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 2. Het recht tot retentie heeft Geba ook in geval de Wederpartij in staat van faillissement of surséance komt te verkeren dan wel ten aanzien van de Wederpartij de Wettelijke regeling Schudsanering Natuurlijke Personen (voorlopig) van toepassing is geworden.

 

Artikel 17          Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Door het geven van een opdracht tot gebruikmaking van, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enige industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de Wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Geba zowel in als buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verveelvoudiging of reproductie.
 2. Het auteursrecht van door Geba ontworpen c.q. tot standgebrachte schetsen, tekeningen, foto’s, modellen en dergelijke blijft bij Geba berusten, ook wanneer de Wederpartij hiertoe uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven en/of hierop een order heeft geplaatst.
 3. Volgt geen order op een besteld ontwerp als onder lid 2 bedoeld, dan wordt het ontwerp na 1 maand op rekening van de Wederpartij gesteld, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij Geba blijft. Auteursrechten zijn in de kosten van de ontwerpen niet inbegrepen.
 4. Alle tussenproducten en productiemiddelen, zoals speciale gereedschappen, mallen, tussenvormen, en dergelijke, blijven het eigendom van Geba, ook al zijn deze afzonderlijk in de offerte opgenomen en/of afzonderlijk gefactureerd. Zij worden slechts bewaard indien schriftelijk overeengekomen tegen een bewaarloon en alsdan niet langer dan voor een periode van 6 maanden na de vervaardiging.

 

Artikel 18          Afwijkingen

Materiaal:

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enzovoort geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen valt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

Andere grondstoffen:

Ondergeschikte veranderingen (bijvoorbeeld modelveranderingen) van/aan door Geba doorgeleverde artikelen geven geen reden tot afkeuring.

Leveringsfouten:

Mocht Geba verkeerde zaken geleverd hebben, dan zal de Wederpartij dit direct aan Geba moeten meedelen en hem in staat moeten stellen het verkeerde terug te (doen) halen en de juiste zaken af te leveren. De Wederpartij is verplicht tot een zorgvuldige bewaring van het verkeerd geleverde.

Meer- of minder levering:

Geba heeft recht 10% meer of minder te leveren tegen een door haar te bepalen billijke verrekenprijs indien het zaken betreft die zij van derden betrekt onder een zogenoemde meer/minder clausule en/of indien het zaken en/of diensten betreft, waarbij zij rekening moet houden met uitschot, inschiet, productieverlies, inklinking en dergelijke factoren.

 

Artikel 19          Klachten

 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken, onder overlegging van de nodige bewijsstukken dat de klacht betrekking heeft op het door Geba geleverde/gepresteerde. De Wederpartij, die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst ervan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Geba is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken en/of het gepresteerde, van elke individuele toepassing of voor diens adviezen.
 2. De wederpartij zal in geen geval aanspraken tegen Geba kunnen doen gelden nadat de Wederpartij het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt respectievelijk heeft in gebruik doen nemen, be- of verwerken of aan derden heeft doorgeleverd.
 3. De aansprakelijkheid van Geba uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval, in redelijke verhouding staat tot:
  • het factuurbedrag en, bij gebreke van dien, de waarde van de overeengekomen prestatie,
  • bij levering in termijnen: het factuurbedrag c.q. de waarde van de desbetreffende prestaties,  en gaat nooit verder dan tot 50% van het factuurbedrag exclusief BTW.
 4. Geba is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, betrekking hebbende op of voortvloeiende uit al dan niet tijdig en/of juist uitgevoerde opdrachten en/of leveringen. Klachten geven de Wederpartij nimmer het recht op inhouding van gelden (al dan niet door middel van verrekening) en/of gedeeltelijke betaling, ook niet door middel van conservatoir beslag onder zichzelf.
 5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de Wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 6. Geba is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, die door de Wederpartij zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door Geba overeenkomstig de door de Wederpartij goedgekeurde monsters of proeven geleverd.
 7. Wanneer de wederpartij uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur niet per aangetekend schrijven aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht met het factuurbedrag te hebben ingestemd.
 8. Wanneer zaken met korting geleverd worden of als bijzondere en/of speciaal voordelige aanbiedingen verkocht worden, is elke aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van de betreffende zaken en/of diensten uitgesloten en is iedere verdere garantie eveneens uitgesloten.
 9. Wanneer op geleverde zaken en/of diensten fabrieksgarantie gegeven wordt of door derden – onder welke benaming dan ook – enige garantie gegeven wordt en/of aansprakelijkheid gedragen wordt, draagt Geba geen enkele aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van het geleverde/gepresteerde en is iedere garantie van de zijde van Geba uitgesloten. Indien Geba zelf een garantiebewijs verstrekt, dan gaat haar aansprakelijkheid – met inachtneming van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde – nooit verder dan tot het in dat garantiebewijs gestelde.
 10. Het door Geba in behandeling nemen van klachten strekt niet tot bewijs van de gegrondheid van die klachten dan wel de tijdige indiening van die klachten.

 

Bijzondere bepalingen met betrekking tot het door Geba verrichten van vervoersdiensten

 

Artikel 1            Algemeen artikel

Op de rechtsverhouding tussen Geba en de Wederpartij worden de navolgende regelingen/Voorwaarden van overeenkomstige toepassing verklaard:

- de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; op zichzelf en, indien de CMR van toepassing is, het:

- het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg (CMR), indien en voor zover in de onderhavige, door Geba gehanteerde algemene voorwaarden hiervan niet wordt afgeweken.

 

Artikel 2            Bevoegde rechter

Geba en de Wederpartij verklaren uitdrukkelijk dat eventuele geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst, in eerste aanleg worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.